DZIECI KLAS IV - VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

AKTUALNY REPERTUAR 2019. Premiery: " CIAMAJDA"

UWAGA: Istnieje możliwość realizacji spektaklu profilaktycznego spoza bieżącego repertuaru, tematycznie odnoszącego się do Państwa aktualnego zapotrzebowania. Szczegóły realizacji prosimy uzgadniać bezpośrednio z impresariatem teatru Kurtyna.

 

„CIAMAJDA” - NOWE!

spektakl profilaktyczny dla IV-VI Szkoły Podstawowej

 

Kamil, uczeń klasy 5 szkoły podstawowej, nazywany jest przez klasę – Ciamajdą. Powodem nadania mu tego przezwiska, które bardzo boli i poniża chłopca jest fakt, że w odróżnieniu od swoich rówieśników nie fascynuje się światem Internetu, telefonów komórkowych i gier sieciowych. Ma natomiast wyjątkowy talent, który powoduje zazdrość i wynikającą z niej agresję ze strony szkolnych kolegów – potrafi świetnie rysować. Bohaterami jego niezwykłych grafik są zazwyczaj postacie ludzi i zwierząt: biednych, chorych, doświadczonych przez los i potrzebujących pomocy. To staje się głównym powodem niewybrednych żartów. Skoro Kamil rysuje tylko „życiowych nieudaczników”, to sam też musi być przysłowiową Ciamajdą.

Pewnego dnia, chłopiec nie radząc sobie z coraz gwałtowniejszą i wrogą presją otoczenia przychodzi na lekcję pachnąc spożytym alkoholem. Bojaźliwie skrywa fakt, że został zmuszony do jego wypicia. Miał to być warunek, jaki musiał spełnić, aby być zaakceptowanym przez klasę.

Nauczyciel niezwłocznie wzywa do szkoły jednego z rodziców chłopca.

Rodzic wiedząc, że klasa przygotowuje przedstawienie teatralne, sugeruje nauczycielowi, aby ten powierzył Kamilowi rolę głównego bohatera. Ma to być sposób na zażegnanie problemów chłopca. Kamil staje do zmagań konkursowych o główną rolę. Jednak złośliwe i podstępne żarty kolegów i koleżanek powodują, że chłopiec się poddaje. Szczęśliwym trafem, z pomocą Kamilowi przychodzi jego nauczyciel.

Czy Kamil podejmie wyzwanie, które ma na celu przywrócić mu wiarę w siebie i we własne możliwości?

Czy rówieśnicy chłopca zmienią swój system wartości i będą potrafili w sposób właściwy dokonywać wyborów pomiędzy tym, co jest dobre a co złe?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo, oglądając najnowszą premierę Teatru Kurtyna.

 

Spektakl „Ciamajda” to wartkie i dynamiczne, a jednocześnie pełne humoru, błyskotliwych dialogów, tempa i akcji studium problemów, z którymi borykają się uczniowie szkół podstawowych, ich nauczyciele i rodzice.

 

 

  Wartości wychowawczo-profilaktyczne / w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r./

Zdrowie/ edukacja zdrowotna/: stres, postaw otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny, rozpoznawanie i kształtowanie własnych cech osobowych, analiza czynników demotywujących, zdrowie i życie, jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa

Relacje/kształtowanie postaw społecznych/: właściwa komunikacja podstawa współdziałania, asertywne wyrażanie potrzeb, postępowanie w sytuacjach problemowych, wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób, zdolności do podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Bezpieczeństwo/ profilaktyka zachowań ryzykownych/: Internet, uzależnienia od substancji: alkohol, zachowania agresywne, podstawy mediacji i negocjacji, troska o własne bezpieczeństwo.Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

„MOJA HISTORIA”

dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej / Uwaga: spektakl ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, można adresować dla przedziału IV- VI, a klasy VII-VII włączyć do spektaklu dla szkół ponadpodstawowych./

OPIS SPEKTAKLU

Życie bohatera spektaklu, kilkunastoletniego Michała, jest z pozoru ustabilizowane i ułożone podług następujących reguł: w szkole jest przeciętnym, wręcz anonimowym uczniem, wyróżniającym się jedynie niechętnym, niepozbawionym agresji stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości, złożonej z wymagających i czujnych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek, którzy w niezrozumiały dla niego sposób czerpią satysfakcję z uczestnictwa w procesie edukacji, znajdując dziwne dla głównego bohatera upodobanie w poszanowaniu norm współżycia społecznego. W domu, przy ekranie komputera, Michał staje się Mikaelem Robocompem, nieustraszonym i bezbłędnym strategiem internetowych bitew i gier, posiadającym niezliczone tłumy wirtualnych przyjaciół, którzy odnoszą się do niego z szacunkiem i podziwem, hojnie sypiąc laikami i polubieniami. Jednak pewnego dnia spokojna egzystencja Michała, ucznia 5 klasy Szkoły Podstawowej, zostaje zakłócona fatalnym zbiegiem dwóch okoliczności. Michał jest zmuszony napisać test z historii, i co gorsze, odczuwa przemożną chęć zwrócenia na siebie uwagi u Asi, jednej z najlepszych uczennic szkoły.

„Moja historia” jest spektaklem poruszającym ciągle aktualne problemy w procesie budowania poczucia własnej wartości młodych, kilkunastoletnich ludzi, którzy poddani naturalnej presji środowiska próbują radzić sobie z problemami dojrzewania. Wymogi współczesności i radykalnie zwiększające się tempo życia społecznego stają się dla wielu z nich pułapkami, w których tracąc poczucie własnej tożsamości i podmiotowości, zaprzepaszczają szanse na prawidłowy rozwój i wchodzą na niebezpieczną ścieżkę kompensowania używkami i uzależnieniami niezrealizowanej potrzeby akceptacji.

Motywem przewodnim tej pełnej uroczego humoru komedii sytuacyjnej jest nie tylko opisywanie skutków tego niepokojącego procesu. Twórcy przedstawienia skupiają się przede wszystkim na prezentacji mechanizmów i procesów, będących zalążkiem w powstawaniu problemów i zagrożeń dotykających młodych ludzi, oraz na promowaniu postaw aktywnych, dynamicznie radzących sobie z przeciwnościami. Główny bohater spektaklu podejmuje wyzwania i zaczyna dążyć do realizacji słusznych celów w świecie realnym, akceptując stawiane wyzwania i pracowicie odbudowując poczucie swojej tożsamości i miejsce w grupie życzliwych mu: rodziców, nauczycieli, przyjaciół.

 

  Wartości wychowawczo-profilaktyczne

 

 relacje – kształtowanie postaw społecznych- umiejętność komunikacji interpersonalnej, jako podstawa współdziałania w osiąganiu celów/ asertywne wyrażanie potrzeb/wrażliwość, szacunek, zrozumienie dla potrzeb innych ludzi/ osobista odpowiedzialność za wybory/radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi/umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych/,doskonalenie zdolności do podtrzymywania znaczących głębszych relacji/umiejętność rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu/budowanie wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej/ promocja dla poszanowania autorytetu nauczyciela i wyjątkowości szkoły, jako instytucji kształcenia i opieki

wdrażanie kultury - przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań- budowanie wrażliwości na odstępstwa od tradycyjnego systemu wartości moralnych i etycznych/umiejętność wyrażania emocji/umiejętność analizy postaw, wartości, norm społecznych/krytyczna ocena wpływu środowiska rówieśniczego i mediów na zachowanie/

zdrowie- edukacja zdrowotna- radzenie sobie ze stresem/ postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny/ rozpoznawanie i kształtowanie własnych cech osobowych/ analiza czynników demotywujących/ zdrowie i życie jako najważniejsza wartość/ pokonywanie słabości/ zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i innych używek/ uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa

bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki)/ umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci/ rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji/ rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania/ dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań/ rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie/


Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

„ NIEBEZPIECZNA SIEĆ”

- dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej / Uwaga: spektakl ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, można adresować dla przedziału IV- VI, a klasy VII-VII włączyć do spektaklu dla szkół ponadpodstawowych./

OPIS SPEKTAKLU

O zagrożeniach związanych z Internetem powiedziano i napisano już w zasadzie wszystko. Mimo tego procentowa skala ekspozycji na niebezpieczne kontakty, działania i treści wśród młodych ludzi, korzystających z tego podstawowego dziś narzędzia komunikacji zatrważająco wzrasta. Główną przyczyną tego stanu jest odwieczny problem, wynikający z niezrozumienia, iż to nie kompetencje techniczne decydują o bezpieczeństwie korzystania z Sieci. Prym wiodą tu skutki niedostatków kompetencji społecznych, nabywanych z wiekiem i doświadczeniem życiowym. Łączy się to z problemem niezaspokojonych potrzeb akceptacji, tak dotkliwym dla młodych ludzi, żyjących w świecie dynamicznych zmian wartości i norm.

Teatr Kurtyna zaprasza na spektakl pt: „ Niebezpieczna Sieć”, będący teatralnym zapisem sytuacji, w której to mechanizm normalnych relacji interpersonalnych i postaw dzieci i rodziców ulega dysfunkcji właśnie za sprawą tego, co bywa nazywane największym zagrożeniem współczesności. Kilkunastoletnia Zuza jest dumą rodziców. Ostrożna w kontaktach rówieśniczych, solidnie przykłada się do realizacji obowiązków szkolnych, na co dzień pogodna i zrównoważona. Rodzice bez obawy akceptują jej naturalną chęć do korzystania ze środków elektronicznej komunikacji, wierząc, że godziny spędzone przed komputerem będą dla córki naturalnym źródłem pozyskiwania wiedzy i zdobywaniu kompetencji, i w naturalny sposób zabezpieczą ją od zagrożeń życia nastolatki w realnym świecie. Małe niepowodzenie szkolne Zuzy, które ukrywa wstydliwie przed wymagającymi rodzicami jest początkiem zdarzeń, które odsłonią zagrożenia związane głównie z anonimowością kontaktów internetowych. Zuza na jednym z wirtualnych for poznaje sympatycznego użytkownika, który zdaje się podzielać zainteresowania i rozterki dziewczyny. Rozumie jej lęk przed powiedzeniem rodzicom o kłopotach w szkole, sam zaczyna udzielać jej tzw. korepetycji, odsłania przed Zuzą możliwości zdobycia pozycji i sukcesu za pomocą Sieci, przekonuje o bezzasadności strachu przed używkami. Zuza instaluje w swym domowym komputerze kamerkę, dzięki której internetowy znajomy, bez wiedzy dziewczyny, ma możliwość rejestracji jej codziennego życia. Nieznajomy, wykorzystując naiwność dziewczyny, przejmuje jej profil internetowy, czym komplikuje jej relacje wśród rówieśników. Zuza nie przeczuwa, że jest ofiarą internetowej przemocy, zaczyna okłamywać rodziców i zgadza się na spotkanie z wirtualnym przyjacielem w realnym świecie. Jednak rzeczywistość szybko negatywnie weryfikuje oczekiwania Zuzy. Przyjaciel okazuje się nie tym, kogo pragnęła poznać dziewczyna. Na szczęście wrodzona roztropność i asertywność ratują bohaterkę spektaklu od popadnięcia w poważne kłopoty. Szczera rozmowa z rodzicami i odwaga w zwróceniu się o pomoc do policji pozwala w finale ująć groźnego przestępcę, który wykorzystywał znajomości internetowe do okradania mieszkań.

„Niebezpieczna sieć” to utrzymany w konwencji komedii obyczajowej uroczy i wartki spektakl, który traktuje problemy i zagrożenia związane z używaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób daleki od nudnej dydaktyki, pozwalając widzowi na chwilę mądrej refleksji i spora dawkę wiedzy o tym, jak nie stać się kolejną ofiarą cyberprzemocy.

 Wartości wychowawczo-profilaktyczne / w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r./

·         Zdrowie/ edukacja zdrowotna/: stres, postaw otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny, rozpoznawanie i kształtowanie własnych cech osobowych, analiza czynników demotywujących, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa

·         Relacje/kształtowanie postaw społecznych/: właściwa komunikacja podstawa współdziałania, asertywne wyrażanie potrzeb, postępowanie w sytuacjach problemowych, wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób, zdolności do podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

·         Bezpieczeństwo/ profilaktyka zachowań ryzykownych/: Internet, uzależnienia od substancji: alkohol, zachowania agresywne, podstawy mediacji i negocjacji, troska o własne bezpieczeństwo

 

„MOŻESZ ODKRYĆ SIEBIE"

- dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej / Uwaga: spektakl ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, można adresować dla przedziału IV- VI, a klasy VII-VII włączyć do spektaklu dla szkół ponadpodstawowych./

OPIS SPEKTAKLU

Krótka, lakoniczna diagnoza lekarska, będąca konsekwencją przypadkowej kontuzji na treningu, zamyka przed kilkunastoletnim uczniem szkoły podstawowej drogę sportowej kariery. Pasja, której realizacja ściśle wyznaczała do tej pory porządek każdego dnia – musi zniknąć. Pojawia się za to nowa szkoła, nieznane środowisko rówieśnicze, i najważniejsze: konieczność zaspokojenia najważniejszej z potrzeb – akceptacji. Bo tej w dotychczasowym życiu byłego sportowca było wystarczająco dużo. Spektakl „Możesz odkryć siebie” zaczyna się zatem od zmiany. Zmiany, która jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko szkolne wypełnione jest zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nadmiarem informacji, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, bezradnością wobec narastających konfliktów, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej tożsamości, a wzorce do naśladowania znajdują w iluzorycznej rzeczywistości reklam i Internetu. Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadzi widzów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby środowiskowej akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera. Odnajduje on drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne niesie ze sobą kolejną zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego byłego sportowca.  

 Wartości wychowawczo-profilaktyczne / w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r./

·         profilaktyka zachowań ryzykownych ( prezentacja wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych /alkohol, nikotyna, narkotyki/, rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania, dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie, dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich)

·         relacje – kształtowanie postaw społecznych ( odpowiedzialność za siebie i innych /wolontariat/, umiejętność asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi

·         wdrażanie kultury - przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie


Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

 

 

Powrót

Jak rozwiązać nasze problemy?

O nas

 

Teatr Kurtyna Maciej Berniak, z siedzibą w Krakowie jest firmą w Polsce, która działa nieprzerwanie od momentu powstania (2000r). Jej obecna działalność skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, które w głównej mierze, od 2012r, polega na scenariuszach autorstwa Eweliny Zaniewskiej. Całokształt działań scenicznych, teatralno - profilaktycznych i dotyczących realizacji bieżących programów profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski jest więc oparty o pełen profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Oferta programowa Teatru Kurtyna jest stale poszerzana względem bardzo różnych potrzeb i bieżących oczekiwań odbiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spektakle połączone z prelekcjami tematycznymi. Taka forma działań profilaktycznych jest adresowana zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej, a także rodziców i opiekunów.Inne formy aktywności profilaktycznej dedykowane są zarówno dzieciom, młodzieży jak i widzom dorosłym. Są to m.in. warsztaty o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu profilaktyki przemocy (w tym klasyfikacja jej rodzajów), profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki prozdrowotnej .

Oprócz tego, prowadzone są również przez Macieja Berniaka -  wykłady i szkolenia dla osób dorosłych, w tym kadr. 

 

Przyjeżdzają tylko osoby posiadające wykształcenie kierunkowe i mające udokumentowaną specjalizację profilaktyczną (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, etc.) 
   

 

 


 


TEATR KURTYNA
ul. Kordiana 60
30-653 Kraków

Tel.: 012/359-30-59
         012/650-15-00
         012/658-61-00
lub
 784-070-501
email: teatrkurtyna@interia.pl
email: kontakt@kurtyna.krakow.pl